Kategorie: Povolenky

Ověřování kvalifikačních předpokladů k vydání prvého rybářského lístku - březen 2014

Ověřování probíhá ústní zkouškou, při níž uchazeč prokáže znalosti následující problematiky:

  • určování vyjmenovaných rybích druhů ve vyhl. 197/2004 Sb., které jsou předmětem rybolovu
  • určování rybích druhů chráněných dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.
  • právní podmínky lovu ryb, obsažené v zákoně o rybářství 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášce 197/2004 Sb.

Po úspěšném složení zkoušek bude uchazeči vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, na jehož základě mu po předložení místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (dle trvalého bydliště), odbor životního prostředí vystaví rybářský lístek. Poté si člen splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu, zaplatí zápisné ve výši 1000Kč, členskou známku s manipulačním poplatkem ve výši 500Kč a může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:

Zájemce o zkoušku se přihlásí elektronicky na e-mail: jirivanura66@seznam.cz , nebo telefonicky u pana J. Vaňury na čísle:  608 912 036

Termín zkoušky mimo stanovené termíny po dohodě se zkoušejícím.

Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku / dospělí a mládež 16-18 let

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY:

Na základě zákona 99/2004 Sb., který upravuje evidenci o vydání rybářského lístku, nezbytného pro vydání povolenky k lovu a výkonu rybářského práva, umožňující lov ryb na svěřených rybářských revírech, Vám pro získání potřebné kvalifikace a následné získání osvědčení pro vydání rybářského lístku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, oznamujeme termín rybářských zkoušek nových členů  MRS MO Ivančice, o.s. na sobotu 8. března 2014 v 10.00 hod. v Ivančicích v kanceláři Pancíř 1. Zájemce o členství si v kanceláři místní organizace vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a programem školení.

POPLATEK ZA ZKOUŠKU:

Plná cena 150,- Kč

Mládež do 15ti let věku zdarma, studenti 18-26 let  50,- Kč

Poplatek nezahrnuje případné opakování zkoušky, za každé opakování je stanovena jednotná cena pro všechny kategorie 100,- Kč.

Požadovanou částku složí uchazeč v hotovosti před zahájením zkoušky, na poplatek obdrží daňový doklad.

print Formát pro tisk