Kategorie: Povolenky

Povolenky 2014

Nyní prodej povolenek zde:

Miloš Konečný, Ivančice - Alexovice, Pod Hájkem 81/115, po telefonické domluvě na tel.: 605 975 307 (popř. 607 173 049).

Hromadný prodej povolenek pro rok 2014 bude prováděn každý čtvrtek od 2. ledna do 27. února 2014 od 17 do 19 hod..

Termíny prodeje rybářských dokladů  2.1.,  9.1.,  16.1.,  23.1.,  30.1.,  6.2.,  13.2. a 27.2.  2014

Dne 20.2.2014 je prodej povolenek z technických důvodu zrušen. Pro další měsíce budou úřední hodiny upraveny, změny budou oznámeny ve vývěsní skříňce MO a na webových stránkách rybari.ivancice.cz

Oproti předchozím obdobím se mění místo jejich výdeje - ve výše uvedeném období se povolenky budou vydávat v kanceláři MO Ivančice, MRS o.s. na Pancíři I. -> MAPA

Pro vydání povolenky na rok 2014 je nutné:

 1. Odevzdat do 15 dnů po skončení její platnosti řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Doporučujeme členům osobní odevzdání sumářů v kanceláři MO, rybářské prodejně Růžová 19, při prodeji povolenek nebo u Miloše Konečného na adrese: Ivančice - Alexovice, Pod Hájkem 81/115, po telefonické domluvě na tel.: 605 975 307 (popř. 607 173 049). Vyplněné sumáře a docházku k vodě za rok 2013 můžete rovněž zaslat na adresu:MRS, o. s. MO Ivančice, Polní 1380/22, Ivančice 664 91.
 2. Pokud máte povolenku P i MP, použijte pro vyplnění a odevzdání sumář na každou povolenku samostatně.
 3. Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!
 4. Členský průkaz MRS. Členské legitimace zaplněné známkami a průkazy s podobou neodpovídající věku budou vyměňovány za nové. Tito členové si přinesou svoji  současnou nepřerazítkovanou fotografii (3x4cm). Stav členských průkazů bude přísněji sledován členy rybářské stráže. Pokud budou zjištěny nedostatky může být členy R.S. zadržena povolenka a předána MO k řešení. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 5. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, žáků do 15 let, členů starších 65 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, invalidních důchodců (plný invalidní důchod), čestných členů a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 70 Kč/hod. V případě, že člen nemůže ze závažných důvodů odpracovat brigádnickou povinnost, může tuto plnit pouze finanční náhradou za každou neodpracovanou hodinu. Počet brigádnických hodin je 10hod/rok. Uznána bude pouze brigáda u MO Ivančice, potvrzená v brigádnickém průkazu, nebo finanční úhrada, schválená VČS MO.
 6. Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, o.s. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000Kč (mimo žáků do 15 let).
 7. Při výdeji povolenek budou členské a povolenkové známky vydávány našim členům i hostům podobně jako v loňském roce proti platbě za hotovosti. Při prodeji povolenky po stanoveném termínu bude pro rok 2014 účtován poplatek 50Kč za každou povolenku.
 8. S platným rybářským lístkem vydaným městským úřadem (pokud žádáte povolenku), členskou legitimací, povolenkou, potvrzením o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti, studenti ve věku 18 - 26 let s potvrzením školy o studiu, řádně vyplněným sumářem, případně s potvrzením o jeho vrácení se dostavte ve stanovené úřední dny a hodiny.

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2014 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny mimopstruhových a pstruhových povolenek k lovu (dále jen povolenka MP a P) pro členy (MRS a ČSR) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizí státní příslušníky).

 

Druh povolenky
Věková kategorie
zápisné členství Povolenka MRS
MP
Povolenka
MRS
P
Povolenka
Republiková
MP
Povolenka
Republiková
P
Plnění
členských
povinností
Roční
dospělí muži
1000 400 800 1000 2900 3200 * 700
Roční
dospělé ženy
1000 400 800 1000 2900 3200 x
Poloviční
držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P
1000 400 400 500 2900 3200 x
Poloviční
studující
od 16-18 let
1000 400 400 500 2900 3200 700
Mládež
kategorie od 16-18 let (1996-98)
(ročník 1999 nehradí brigádu)
1000 350 400 500 2900 3200 700 **
Mládež
kategorie do 15 let do r. 1999 vč.
0 200 250 300 2900 3200 x
Měsíční x x 550 650 x x x
Týdenní x x 300 400 x x x
Denní x x 100 150 x x x

* pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!!!
** netýká se dívek

 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, o.s.
 • Poloviční členský příspěvek platí pouze pro mládež ve věku 16 - 18 let
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození, bez vlastního příjmu. Je nutné doložit studentským průkazem!
 • Nezletilí do 15 let obdrží svazovou povolenku pro členy za cenu stanovenou Svazovým výborem
 • Cena celorepublikové povolenky je jednotná pro všechny členy MRS všech věkových kategorií.

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, o.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, o.s.

Ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizích státních příslušníků)

Druh povolenky MP P
roční 5 000 6 000
měsíční 3 000 4 000
týdenní 1 000 1 500
denní 400 600

Ceny povolenek a místní revír Oslava 1M  pro rok 2014

Druh povolenky Podmínka: zakoupená povolenka na revíry MRS Pouze na místní revír Oslava 1M
roční 350 500
poloviční 350 500
mládež 100 100

Počet ulovených a ponechaných kaprů na jednu povolenku je omezen na 30ks. Po vyčerpání limitu končí platnost povolenky a je možné zakoupit si novou povolenku.

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal!
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelená (pstruhová pro členy)
 • Přineste si s sebou občanský průkaz, nebo jiný doklad o trvalém bydlišti, řádně vyplněný a včas odevzdaný sumář a povolenku za rok 2013 při koupi povolenky na nový rok
 • Zkontrolujte si platnost rybářského lístku
 • Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!
 • MRS, o.s. MO není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky potřebné pro vydání prvního rybářského lístku.
 • Roční a krátkodobé (denní, týdenní, měsíční) členské svazové povolenky pro členy Svazu si členové zakoupí výhradně ve své mateřské organizaci a to odděleně na vody pstruhové a mimopstruhové. MO nesmí prodat povolenku členovi jiné MO Svazu.
 • Na základě usnesení VČS jsou od brigádní povinnosti osvobozeny: ženy, čestní členové, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, nezletilí do 15 let, invalidní důchodci (plný invalidní důchod), osoby starších 65let a členové, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni.
 • při nárokování na slevu si sebou přineste tyto doklady: a) student 18 - 26 let - potvrzení o studiu, b) držitelé průkazů ZTP, nebo ZTP/P – předloží tento průkaz nebo sKartu
 • Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém se žádá o vydání dokladů
 • MRS, o.s. mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům!
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!
 • Každý člen je povinen si zakoupit nové Stanovy a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rok 2013-2015 (pokud je již nevlastní)
 • Členské příspěvky pro rok 2014 plaťte nejdříve 1. ledna 2014, jinak nebude platba správně přiřazena.
 • V rámci MRS bude MO v roce 2014 při výdeji povolenek pro členy MRS účtovat manipulační poplatek ke každé vydané povolence.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s.
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • P republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS

Upozornění pro zájemce o splnění pracovní povinnosti.

Všichni zájemci o brigádu se nahlaste u hospodáře J. Vaňury na tel. 608 912 036, nebo na e-mail: jirivanura66@seznam.cz, a u M. Konečného na tel. 607 173 049, nebo na e-mail: ostok.brno@volny.cz


Ceník poplatků na rok 2014

Ceník poplatků 2014
Věková kategorie
Plnění členských povinností Vyřízení nové legitimace Manipulační poplatek
za povolenku
Bližší podmínky výkonu ryb. práva Stanovy
MRS
Obal PVC na průkaz Testy a vydání osvědčení prvního ryb. lístku Pozdní odevzdání sumáře a povolenky Převodka MO
Roční
dospělí muži
700 25 25 15 15 5 150 50 25
Roční
ženy
0 25 25 15 15 5 150 50 25
Poloviční
držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P
0 25 25 15 15 5 50 50 25
Poloviční
studující od
18-26 let
700 25 25 15 15 5 50 50 25
Mládež
hoši kategorie
od 16-18 let
(1996-1998), ročník 1999 brigádu nehradí
700 25 25 15 15 5 150 50 25
Mládež
kategorie do 15 let, do ročníku 1999 vč.
0 25 25 15 15 5 0 50 25

Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, o.s.. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000Kč (mimo žáků do 15 let). Při výdeji povolenek budou členské a povolenkové známky vydávány našim členům i hostům podobně jako v loňském roce proti platbě za hotovosti.

Ověřování kvalifikačních předpokladů k vydání prvého rybářského lístku

POPLATKY ZA ZKOUŠKU:

 • Plná cena 150Kč, mládež do 15ti let zdarma, studenti 18-26let  50Kč
 • Poplatek nezahrnuje případné opakování zkoušky, za každé opakování je stanovena jednotná cena pro všechny kategorie 100Kč.
 • Požadovanou částku složí uchazeč v hotovosti před zahájením zkoušky, na poplatek obdrží daňový doklad. Po úspěšném složení zkoušek bud novému uchazeči vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, na jehož základě mu po předložení místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (dle trvalého bydliště), odbor životního prostředí, vystaví rybářský lístek. Poté co si uchazeč splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu, zaplatí zápisné ve výši 1000,- Kč, členskou známku ve výši 400,- Kč plus manipulační poplatek 25,- Kč. Následně pak může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.

print Formát pro tisk