Kategorie: Povolenky

Povolenky 2017

Prodej povolenek v roce 2017  se uskuteční v měsících leden a únor  - každý čtvrtek od 17 - 19 hod. v kanceláři MRS, z.s., PS Ivančice, na Pancíři I

V souvislosti s vydáváním povolenek můžete kontaktovat:

 • Eva Papulová, 605 975 307
 • Jana Konečná, 605 365 204
LEDEN ÚNOR
 • 05.01.2017
 • 12.01.2017
 • 19.01.2017
 • 26.01.2017
 • 02.02.2017
 • 09.02.2017
 • 16.02.2017
 • 23.02.2017
 • 28.02.2017

Podmínky pro vydání povolenky na rok 2017:

Odevzdat do 15 dnů po skončení její platnosti řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou.

Členský příspěvek jsou povinni zaplatit všichni členové do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, z.s. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000Kč (§6 odst. 3 bod g Stanov MRS). Nevztahuje se na věkovou kategorii do15 let.       

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2017

          Druh povolenky           Věková kategorie

Zápisné (Kč)

Členství (Kč)

Povolenka MRS MP  (Kč)

Povolenka MRS    P   (Kč)

Republiková MP  (Kč)

Republiková P  (Kč)

Plnění členských povinností   (Kč)

                Roční                  dospělí muži

1 000

450

950

1 000

3 150

3 250 *

700

                   Roční                   ženy

1 000

450

950

1 000

3 150

3 250

x

                Poloviční                   držitelé průkazů ZTP, ZTP/P

1 000

450

500

500

3 150

3 250

x

               Poloviční                   studující od 18 - 26 let

1 000

450

500

500

3 150

3 250

700

              Mládež               kategorie od 16-18 let ročník 2001-1999 (ročník 1999 nehradí brigádu)

1 000

450

500

500

3 150

 3250

700

               Mládež               kategorie do 15 let do ročníku 2002 vč.

0

200

300

300

x

x

x

Měsíční

x

x

650

650

x

x

x

Týdenní

x

x

400

400

x

x

x

Denní

x

x

150

150

x

x

x

* Pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!!!

Ceny povolenek pro nečleny 

(pro nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizích státních příslušníků)

Druh povolenky MP (Kč) P (Kč)
roční 5 000 6 000
měsíční 3 000 4 000
týdenní 1 000 1 500
denní 400 600

K získání povolenky je nutno předložit platný rybářský lístek  - Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

Ceny rybářských lístků pro rok 2017

Od 17. 1. 2005 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku.       

Doba platnosti rybářského lístku Cena
  1 rok 100
  1 rok * 50*
  3 roky 200
  3 roky * 200*
  10 let 500
  10 let * 250*

*Cena pro osoby mladší 15 let, žáka nebo studenty českých odborných škol ve studijních, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

Verze pro tisk

print Formát pro tisk