Zdroj: http://rybari.ivancice.cz/povolenky/povolenky-2015  •  Vydáno: 23.12.2014 8:07  •  Autor: admin

Povolenky 2015

Nyní prodej povolenek zde:

pí. Papulová, Ivančice - Alexovice, Pod Hájkem 81/115, po telefonické domluvě na tel.: 605 975 307.

Hromadný prodej povolenek pro rok 2015 bude prováděn každý čtvrtek v lednu a únoru od 17 do 19 hod.

Termíny prodeje  8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,1 2.2., 19.2.  2015

Dne 26.2. 2015 je prodej povolenek z technických důvodu zrušen. Pro další měsíce budou úřední hodiny upraveny, změny budou oznámeny ve vývěsní skříňce MO a zde na webových stránkách.

Místo jejich výdeje: v kanceláři MO Ivančice, MRS o.s. na Pancíři I. -> MAPA

Pro vydání povolenky na rok 2015 je nutné:

  1. Odevzdat do 15 dnů po skončení její platnosti řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Doporučujeme členům osobní odevzdání sumářů v kanceláři MO, rybářské prodejně Růžová 19, při prodeji povolenek nebo u Miloše Konečného na adrese: Ivančice - Alexovice, Pod Hájkem 81/115, po telefonické domluvě na tel.: 607 173 049. Vyplněné sumáře a docházku k vodě za rok 2014 můžete rovněž zaslat na adresu: MRS, o. s. MO Ivančice, Polní 1380/22, Ivančice 664 91.
  2. Pokud máte povolenku P i MP, použijte pro vyplnění a odevzdání sumář na každou povolenku samostatně.
  3. Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!
  4. Členský průkaz MRS. Členské legitimace zaplněné známkami a průkazy s podobou neodpovídající věku budou vyměňovány za nové. Tito členové si přinesou svoji  současnou nepřerazítkovanou fotografii (3x4cm). Stav členských průkazů bude přísněji sledován členy rybářské stráže. Pokud budou zjištěny nedostatky může být členy R.S. zadržena povolenka a předána MO k řešení. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
  5. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, žáků do 15 let, členů starších 65 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, invalidních důchodců (plný invalidní důchod), čestných členů a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 70 Kč/hod. V případě, že člen nemůže ze závažných důvodů odpracovat brigádnickou povinnost, může tuto plnit pouze finanční náhradou za každou neodpracovanou hodinu. Počet brigádnických hodin je 10hod/rok. Uznána bude pouze brigáda u MO Ivančice, potvrzená v brigádnickém průkazu, nebo finanční úhrada, schválená VČS MO.
  6. Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, o.s. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000Kč (mimo žáků do 15 let).
  7. Při výdeji povolenek budou členské a povolenkové známky vydávány našim členům i hostům podobně jako v loňském roce proti platbě za hotovosti. Při prodeji povolenky po stanoveném termínu bude pro rok 2015 účtován poplatek 30Kč za každou povolenku.
  8. S platným rybářským lístkem vydaným městským úřadem (pokud žádáte povolenku), členskou legitimací, povolenkou, potvrzením o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti, studenti ve věku 18 - 26 let s potvrzením školy o studiu, řádně vyplněným sumářem, případně s potvrzením o jeho vrácení se dostavte ve stanovené úřední dny a hodiny.

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2015 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny mimopstruhových a pstruhových povolenek k lovu (dále jen povolenka MP a P) pro členy (MRS a ČSR) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizí státní příslušníky).

 

Druh povolenky
Věková kategorie
zápisné členství Povolenka MRS
MP
Povolenka
MRS
P
Povolenka
Republiková
MP
Povolenka
Republiková
P
Plnění
členských
povinností
Roční
dospělí muži
1000 400 950 1000 3150 3250 * 700
Roční
dospělé ženy
1000 400 950 1000 3150 3250 x
Poloviční
držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P
1000 400 500 500 3150 3250 x
Poloviční
studující
od 16-18 let
1000 400 500 500 3150 3250 700
Mládež
kategorie od 16-18 let (1997-99)
(ročník 1999 nehradí brigádu)
1000 350 500 500 3150 3250 700
Mládež
kategorie do 15 let do r. 1999 vč.
0 200 300 300 x x x
Měsíční x x 650 650 x x x
Týdenní x x 400 400 x x x
Denní x x 150 150 x x x

* pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!!!

Zápisné hradí vždy:

Ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizích státních příslušníků)

Druh povolenky MP P
roční 5 000 6 000
měsíční 3 000 4 000
týdenní 1 000 1 500
denní 400 600

Ceny povolenek a místní revír Oslava 1M  pro rok 2015 se z důvodu revitalizace toku nebudou prodávat !!!

Druh povolenky Podmínka: zakoupená povolenka na revíry MRS Pouze na místní revír Oslava 1M
roční x x
poloviční x x
mládež x x

Počet ulovených a ponechaných kaprů na jednu povolenku je omezen na 30ks. Po vyčerpání limitu končí platnost povolenky a je možné zakoupit si novou povolenku.

Všeobecné informace:

Legenda:

Upozornění pro zájemce o splnění pracovní povinnosti.

Všichni zájemci o brigádu se nahlaste u hospodáře J. Vaňury na tel. 608 912 036, nebo na e-mail: jirivanura66@seznam.cz, a u M. Konečného na tel. 607 173 049, nebo na e-mail: ostok.brno@volny.cz


Ceník poplatků na rok 2015

Ceník poplatků 2015
Věková kategorie
Plnění členských povinností Vyřízení nové legitimace Manipulační poplatek
za povolenku
Bližší podmínky výkonu ryb. práva Stanovy
MRS
Obal PVC na průkaz Testy a vydání osvědčení prvního ryb. lístku Příspěvek na ples Převodka MO
Roční
dospělí muži
700 25 30 20 20 20 50 20 25
Roční
ženy
0 25 30 20 20 20 50 20 25
Poloviční
držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P
0 25 30 20 20 20 50 20 25
Poloviční
studující od
18-26 let
700 25 30 20 20 20 50 x 25
Mládež
hoši kategorie
od 16-18 let
(1996-1998), ročník 1999 brigádu nehradí
700 25 30 20 20 20 50 x 25
Mládež
kategorie do 15 let, do ročníku 1999 vč.
0 25 30 20 20 20 0 x 25

Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, o.s.. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000Kč (mimo žáků do 15 let). Při výdeji povolenek budou členské a povolenkové známky vydávány našim členům i hostům podobně jako v loňském roce proti platbě za hotovosti.

Ověřování kvalifikačních předpokladů k vydání prvého rybářského lístku

POPLATKY ZA ZKOUŠKU:


Ceny rybářských lístků pro rok 2015

Od 17. 01. 2015 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), který mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rynářského lístku.

Doba platnosti 1 rok .......... 100 Kč / 50 Kč *

Doba platnosti 3 roky ......... 200 Kč / 10 Kč *

Doba platnosti 10 let .......... 500 Kč / 250 Kč *

*Cena pro osoby mladší 15 let, žáka nebo studenty českých odborných škol ve studijních, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Formulář ke stažení: http://www.ivancice.cz/muiv_docs/formulare/ozp/formulare-rybarstvi.zip

Jen pro připomenutí:


Ověřování kvalifikačních předpokladů k vydání prvého rybářského lístku

Ověřování probíhá ústní zkouškou, při níž uchazeč prokáže znalosti následující problematiky:

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:

Zájemce o zkoušku se přihlásí elektronicky na e-mail: jirivanura66@seznam.cz , nebo telefonicky u pana J. Vaňury na čísle:  608 912 036. Termín zkoušky mimo stanovené termíny po dohodě se zkoušejícím.


Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku /dospělí a mládež 16-18 let

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY:

Na základě zákona 99/2004 Sb., který upravuje evidenci o vydání rybářského lístku,  nezbytného pro vydání povolenky k lovu a výkonu rybářského práva, umožňující lov ryb  na svěřených rybářských revírech, Vám pro získání potřebné kvalifikace a následné získání osvědčení pro vydání rybářského lístku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,oznamujeme termín rybářských zkoušek nových členů  MRS MO Ivančice, o.s. na sobotu 7. března 2015 v 10.00 hod. v Ivančicích - Pancíř 1. Zájemce o členství si v kanceláři místní organizace vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a programem školení.

POPLATKY ZA ZKOUŠKU:

Plná cena 50Kč

Mládež 16-18let a studenti 18-26let  50Kč

Poplatek nezahrnuje případné opakování zkoušky, za každé opakování je stanovena jednotná cena pro všechny kategorie 100Kč

Požadovanou částku složí uchazeč v hotovosti před zahájením zkoušky, na poplatek obdrží daňový doklad.

Po úspěšném složení zkoušek bud novému uchazeči vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, na jehož základě mu po předložení místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (dle trvalého bydliště), odbor životního prostředí, vystaví rybářský lístek. Poté si uchazeč splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu, zaplatí zápisné ve výši 1000Kč, členskou známku s manipulačním poplatkem a může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.


Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 4.1.2015  v kanceláři MO Ivančice, Pancíř 1. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 0Kč. Po absolvování jednoho ročníku rybářského kroužku bude vystaveno „Osvědčení“ pro vydání prvního rybářského lístku.

Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Vaňura Jiří na telefonu 608 912 036